Potrzeba bezpieczeństwa jest elementarną potrzebą człowieka, a jej zaspokojenie warunkiem jego rozwoju.

Małe dzieci są szczególnie narażone na  sytuacje bezpośrednio im zagrażające. Dzieje się tak dlatego, że  czynności zabawowe, które wykonują, absorbują całkowicie ich uwagę i myślenie, nie potrafią jeszcze przewidywać skutków podejmowanych działań, posiadają  niewielkie doświadczenie życiowe i wąski zasób technik radzenia sobie z różnego typu problemami oraz niewykształcone zachowania asertywne wobec trudnych, niecodziennych sytuacji.

Aby dziecko umiało zadbać o własne bezpieczeństwo należy je do tego przygotować. Od najwcześniejszych lat należy kształtować u dzieci umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją – zdolności radzenia sobie z sytuacją trudną.

Program „Bezpieczny Przedszkolak” ma na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w wieku przedszkolnym w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu a nawet życiu. Poprzez jego realizację chcemy wyposażyć wychowanków w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.

Cele ogólne:

 • Nabywanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w domu, w przedszkolu i na placu zabaw.
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym.
 • Kształcenie właściwego zachowania się w kontakcie z obcymi osobami
 • Rozwijanie umiejętności racjonalnego zachowania się w sytuacji zagrożenia i zwracania się o pomoc – poznanie telefonów alarmowych.
 • Wyrabianie nawyku unikania miejsc i zachowań niebezpiecznych.
 • Kształcenie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

Program przeznaczony jest dla wszystkich dzieci Przedszkola nr 123 we Wrocławiu. Opracowany został zgodnie z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego (Dz. U. Nr 4, poz.17 z dnia 15 stycznia 2009 r.) i należy go traktować jako rozszerzenie treści z następujących obszarów edukacyjnych:

Poznawanie i rozumienie siebie i świata

Nabywanie umiejętności poprzez działanie

Budowanie systemu wartości

Edukacja ekologiczna ma na celu kształtowanie wrażliwości oraz odpowiedzialnego i racjonalnego stosunku do środowiska

Przyrodniczego. Główne założenia tego programu da się ująć w pięciu zagadnieniach. Są to:

 • Rozbudzanie świadomości ekologicznej
 • Kształcenie postawy odpowiedzialności za stan środowiska
 • Poznanie współzależności miedzy człowiekiem , środowiskiem
 • Współudział rodziców w edukacji ekologicznej
 • Współpraca z instytucjami w zakresie promowania edukacji ekologicznej (dostarczanie przykładów konkretnych działań na terenie placówki i możliwości współpracy z innymi przedszkolami, instytucjami)

„ Granice mojego języka

są granicami mojego świata.”

( LUDWIG WITTGENSTEIN )

Celem strategicznym Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej o formule otwartej jest: przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego i osiągnięcie przez  nie powodzenia szkolnego, na miarę swoich możliwości rozwojowych.

 

Celem logopedycznym jest osiągnięcie przez wszystkie dzieci:

– sprawności strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy,

– umiejętności sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i dalszego otoczenia,

– umiejętności komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych.

   

               

       

 

W wyniku przeprowadzonej analizy podejmowanych obecnie działań profilaktycznych  oraz poszukiwania optymalnego rozwiązania systemowego w opracowanym przeze mnie  Miejskim Programie Profilaktyki Logopedycznej wyróżniłam sześć elementów.

 

 1. Badanie diagnostyczne wszystkich dzieci w placówce:

 

 1. badanie przesiewowe ( przeprowadza nauczyciel ) przy użyciu opracowanej przeze mnie Podręcznej Karty Badania Przesiewowego Mowy dla nauczycieli, w wersjach dla dzieci 3- letnich, 4-5 letnich i 6-7 letnich.

Przy pomocy w/w narzędzia określa się stopień rozwoju następujących funkcji:

– rozumienie mowy,

– mowa ekspresywna ( semantyka i gramatyka ),

– artykulacja i słuch fonematyczny,

– sprawność aparatu artykulacyjnego i płynność mówienia,

– sprawność funkcji oddechowo- połykowych i fonacji.

Badanie przesiewowe uzupełnia się prowadzeniem obserwacji ciągłej, zachowań językowych i komunikacyjnych dzieci w grupie.

 1. wstępny wywiad z rodzicami ( przeprowadza nauczyciel )
 2. pełna diagnoza logopedyczna dzieci wyłonionych w badaniach przesiewowych

( przeprowadza logopeda ), przy użyciu Karty Badania Mowy, wywiadu logopedycznego oraz obserwacji  kierowanej zachowań werbalnych i pozawerbalnych dziecka.

 

 1. Bezpośrednia praca z dziećmi.

 

 1. praca nauczyciela z grupą przedszkolną lub w małych zespołach, nad stymulacją funkcji związanych z mową:

– prowadzenie zabaw tematycznych i grupowych zabaw logopedycznych

z wykorzystaniem  ćwiczeń oddechowo- fonacyjnych, kinestezji artykulacyjnej, słuchu fonematycznego, pamięci fonologicznej, uwagi, autokontroli słuchowej,

– kontrola i korekcja sposobu żucia i połykania podczas posiłków,

– projektowanie, realizacja sytuacji edukacyjnych i realizowanie projektów uwzględniających treści profilaktyczne, np. tj. ćwiczenie rozumienia poleceń prostych i złożonych, ćwiczenie operacjonalizowania pojęć językowych, ćwiczenie rozwijające sprawność komunikacyjną dzieci oraz ćwiczenia leksykalne  i słowotwórcze.

Praca nad mową odbywa się z zastosowaniem nowoczesnych metod psychologiczno-pedagogicznych i logopedycznych tj. Metoda Dobrego Startu, Kinezjologia Edukacyjna, logorytmika, Metoda Substytucyjna Seemanna, Metoda Lingwistyczna- poszukiwania słów- kluczy, drama .

 1. indywidualna terapia logopedyczna, prowadzona przez logopedę, przy jak najczęstszym udziale rodziców dziecka.

 

 1. Szkolenie rodziców.

 

 1. cykliczne spotkania szkoleniowe, dotyczące zagadnień profilaktyki zaburzeń mowy – ze szczególnym uwzględnieniem korekcji wad zgryzu, sposobu połykania   i oddychania, badania słuchu fizycznego i konsekwencji zaniedbań,
 2. spotkania informacyjne, w trakcie których zostają przedstawione wyniki badań dzieci w placówce, z omówieniem najczęściej występujących zaburzeń mowy oraz ze wskazaniem właściwej drogi postępowania,
 3. warsztaty dla rodziców z dziećmi np. nt. stymulacji funkcji przedjęzykowych   za pomocą masaży, ćwiczeń żucia, połykania i oddychania, nt. stymulacji rozwoju artykulacji za pomocą zabaw i ćwiczeń logorytmicznych wykonywanych w domu.
 4. cykliczne, indywidualne konsultacje dla zainteresowanych rodziców, w trakcie których przekazuje się zalecenia i omawia przygotowane indywidualne zestawy ćwiczeń do pracy w domu.

 

 1. Szkolenie kadry pedagogicznej  w zakresie przesiewowej diagnozy logopedycznej,  metod i technik logopedycznych wykorzystywanych w pracy z grupą przedszkolną.

 

 1. Współpraca ze specjalistami. W tym organizowanie i przeprowadzenie badań przesiewowych ortodontycznych i audiologicznych.

 

 1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, upowszechnianie i promocja idei programu.

Promocja aktywności fizycznej i nawyków związanych ze zdrowym trybem życia, w tym także racjonalnego odżywiania, to główne cele programu „Mali Wspaniali”, który realizowany jest w naszym przedszkolu .

W projekcie biorą już udział  wszystkie nasze dzieci , które oswoją się z elementami sztuk walki. Zajęcia poprowadzą specjalnie przeszkoleni studenci z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Głównym założeniem programu jest prowadzenie profilaktyki zdrowotnej przedszkolaków z naciskiem na przeciwdziałanie wadom postawy i stóp oraz rozwój psychomotoryczny dzieci. Dodatkowym atutem zajęć jest nauka wybranych zagadnień ze sztuk walki, co wpływa na poprawę procesów poznawczych dzieci, zmniejsza nadpobudliwość ruchową, pozwala przedszkolakom na zidentyfikowanie swoich mocnych stron, uczy współpracy w grupie oraz wzmacnia sferę emocjonalno-społeczną.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

W dniach 5-9.11.18r. w związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w naszym przedszkolu odbędzie się tygodniowy ogólnoprzedszkolny projekt edukacyjny pt.

„Kto Ty jesteś? Polak mały!”

CELE GŁÓWNE

 •  Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich.
 •  Zapoznanie dzieci z symbolami Polski
 •  Budowanie szacunku dla symboli narodowych.
 •  Rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych dzieci
 •  Rozwijanie u dzieci miłości do Ojczyzny
 •  Zapoznanie dzieci z podstawowym słownictwem związanym z edukacją patriotyczną
 •  Kształcenie poczucia przynależności  narodowej
 •  Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania .
 •  Zapoznanie dzieci ze znanymi legendami związanymi z kulturą tradycją naszego kraju;
 •  Rozwijanie wiedzy dzieci na temat ich ojczyzny;
 •  Budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, chodzimy do polskiego przedszkola, naszą ojczyzną jest polska.
 •  Poszerzanie zasobów słownictwa związanego z tematyką patriotyczną
 •  Przybliżenie dzieciom postaci wybitnego Polskiego kompozytora Fryderyka Chopina
 •  Zapoznanie dzieci z Polskim malarstwem
 •  Rozwijanie świadomości narodowej
 • Włączenie się całej społeczności  przedszkolnej do uroczystych obchodów 100-lecia   niepodległości Polski.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

Dziecko:

 • potrafi powiedzieć w jakim mieszka kraju;
 • potrafi wymienić symbole narodowe;
 • wie jak wygląda godło i flaga Polski;
 • rozpoznaje hymn narodowy oraz potrafi go zaśpiewać
 • odnosi się z poszanowaniem do symboli narodowych;
 • zapozna się z mapą Polski; wskaże na mapie stolicę Polski – Warszawę oraz rzeki – Wisłę i Odrę.Pozna wybrane krajobrazy charakterystyczne dla naszego kraju, np. krajobraz nizinny, nadmorski, górski.
 • Poznaje wiersze i piosenki o naszym kraju.
 • rozumie słowo patriotyzm;
 • zna legendę„O Lechu, Czechu i Rusie”
 • wie jak nazywa się polski sławny kompozytor (Fryderyk Chopin)
 • uczestniczy w uroczystości  dot. Narodowego Święta Niepodległości

Czas realizacji: IX.2021-VI.2022

Cel: Głównym celem projektu jest poszerzanie wiedzy, wykorzystanie elementów metodyki nauczania przedszkolnego oraz programów edukacyjnych, w których bierze udział Publiczne Przedszkole Nr 123 w rozwijaniu samodzielności i zaradności dzieci oraz przyswajaniu norm i zachowań społecznych.

Cele do miesięcznych sprawności:

Wrzesień – MIŁOŚNIK MUZYKI
Październik – PRZYJACIEL LASU
Listopad – MAŁY PATRIOTA
Grudzień – MIKOŁAJEK
Styczeń – PTASI OPIEKUN
Luty – MAŁY OLIMPIJCZYK
Marzec – MAŁY EKOLOG
Kwiecień – MAŁY MATEMATYK
Maj – MAŁY CZYTELNIK
Czerwiec – MAŁY AKTOR

W tym roku wszystkie dzieci z naszego przedszkola  biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Gramy Zmysłami”, którego głównym celem jest kreatywne rozwijanie zmysłów u dzieci, stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych oraz tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała.  Projekt trwa od października do maja, w każdym miesiącu rozwijany jest inny zmysł, poprzez różne zabawy dydaktyczne. I tak np: w październiku dzieci wzięły udział w zabawach rozwijających zmysł dotyku, wspólnymi siłami grupa stworzyła ścieżkę sensoryczną, w listopadzie rozwijany był zmysł słuchu, natomiast zabawy grudniowe miały na celu rozwijanie percepcji wzrokowej. Na  przedszkolaki czekają kolejne moduły do zrealizowania w kolejnych miesiącach.