UPRZEJMIE PROSIMY RODZICÓW O WPŁACANIE NALEŻNYCH KWOT
NA KONTO PLACÓWKI DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

Opłaty za przedszkole od 01 września  2019 r.:

… reguluje Uchwała NR IX/222/19 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę oraz  Ustawa  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2017 poz.2203, art. 52 ust. 15),

Opłata za dany miesiąc powinna być dokonana do 15 dnia następnego miesiąca Opłata za dany miesiąc powinna być dokonana do 15 dnia następnego miesiąca /np. za miesiąc wrzesień 2019 r.

1) opłata stała za miejsce:

ustala się opłatę w wysokości 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, powyżej 5 godzin bezpłatnych, za każdy dzień obecności dziecka. W celu określenia czasu pobytu dziecka wykorzystuje się odczyt z zainstalowanych czytników. W przedszkolu prowadzi się zapisy godziny przyprowadzania i odbioru dziecka .

2) opłata za wyżywienie: 9,50 zł/dzień/ 3 posiłki .

Odpłatność za pobyt i wyżywienie należy uiszczać na konto o numerze:
93 1020 5226 0000 6502 0417 6434.

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka dokonam do 15-go dnia następnego miesiąca przelewem na rachunek  bankowy 93 1020 5226 0000 6502 0417 6434.

W treści przelewu należy wpisać: opłata za Przedszkole nr 123 /grupa/imię i nazwisko dziecka/za miesiąc…….

Adres placówki: Przedszkole nr 123, 54-434 Wrocław, ul. Wojrowicka 3.

O wysokości opłat za miniony miesiąc będą Państw informowani drogą mailową.

Zwolnienia z opłaty stałej:
Zwolnienia z opłaty stałej przysługuje rodzicom na ich wniosek posiadającym na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Niezbędne dokumenty:
Oświadczenie o wielodzietnej rodzinie pobrane z zakładki Dokumenty należy składać w kancelarii przedszkola.

Termin składania oświadczeń:
1. 2-go września – wraz z innymi dokumentami
2. W trakcie roku szkolnego -do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego rodzic stara się o zwolnienie.