Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

– rozpocznie się 22 marca 2023 r. o godzinie 12:00.
– zakończy się 29 marca 2023 r. o godzinie 15:00.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

– rozpocznie się 12 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00.
– zakończy się 14 czerwca 2023 r. o godzinie 15:00.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oddziałów integracyjnych w przedszkolach, integracyjnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

L.p.

Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego*

Data rozpoczęcia Data zakończenia
1.

 

Złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22.03.2023

 od godz. 12:00

do godz:15.00

29.03.2023

od godz. 8:00

do godz:15.00

*Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest 24 godziny na dobę, poza dniem rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
2. Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) 21.04.2023

od godz. 14:00

3. W systemie złożyć ewentualną rezygnację z miejsca  w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko 24.04.2023

 od godz. 8:00

do godz. 15:00

25.04.2023

od godz. 8:00

do godz. 15:00

4. Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych) 27.04.2023

od godz14:00

L.p. Postępowanie uzupełniające z wykorzystaniem systemu informatycznego** Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 12.06.2023

w godzinach

8:00 – 15:00

14.06.2023

w godzinach

8:00 – 15:00

**Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest 24 godziny na dobę, poza dniem rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji uzupełniającej
2. Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) 26.06.2023

od godz14:00

3. W systemie złożyć ewentualną rezygnację z miejsca  w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko 27.06.2023

w godzinach

8:00 – 15:00

28.06.2023

w godzinach

8:00 – 15:00

4. Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych) 29.06.2023

od godz14:00

  Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej w podziale na grupy 31.08.2023

I ETAP REKRUTACJI

Kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

L.p. Kryterium ustawowe  Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium Liczba punktów
Dziecko zamieszkujące na terenie Wrocławia
1. Wielodzietność rodziny kandydata

(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

Oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata (art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo oświatowe) 200
2.  Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, lub

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 r., poz. 573 ze zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

200
3.  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 r., poz. 573 ze zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe) 200  
4.  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 200  
5.  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe), (Dz. U. 2021 r., poz. 573 ze zm.)) 200  
6.  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

(oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo oświatowe) 200
7.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1d ustawy Prawo oświatowe) 200

Zarządzenie Prezydenta Wrocławia z dnia 19 stycznia w sprawie w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Wrocław na rok szkolny 2023/2024

Uchwała LXIV166423 z dnia 19 stycznia 2023-1

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Więcej informacji znajdą Państwo na https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl